Program zapošljavanja žena – faza II, Uključi me!

O projektu

UKLJUČI ME!
ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - FAZA II

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

2014-2020.

 

Šifra poziva na dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.13

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II (otvoreni trajni poziv)

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Korisnik: Općina Otok

Naziv projekta: „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II, Uključi me!“

Kodni broj: UP.02.1.1.13.0217

Razdoblje provedbe: 15 mjeseci (30.listopada 2020. – 30. siječnja 2022.)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.799.450,00 HRK. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Kratki opis projekta:

Kroz projekt će se zaposliti 20 nezaposlenih žena s žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a koje time izbjegavaju rizik od siromaštva te pružaju socijalne usluge pomoći i njege na području općine Otok za minimalno 120 krajnjih korisnika starijih i nemoćnih koji su u nepovoljnom položaju čime potiču vlastitu socijalnu uključenosti kao i socijalnu uključenost samih korisnika.

Opći cilj projekta: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja.

Specifični cilj projekta: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a sa naglaskom na žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

 

Očekivani rezultati projekta: zapošljavanje novih 20 žena pripadnica ciljanih skupina koje će se ponovno vratiti na tržište rada i koje će pružati nužnu pomoć za minimalno 120 novih krajnjih korisnika. Povećanje konkurentnosti na tržištu rada 10 žena pripadnica ciljanih skupina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje pohađanjem verificiranih programa što će utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta. Projektom će se poboljšat društvena i radna integracija ciljane skupine, osnažit njihov materijalni status i povećati osjećaj vrijednosti te umanjiti posljedice socijalne isključenosti i marginaliziranosti, diskriminacije i rizika od siromaštva. Ojačati će se socijalna integracija krajnjih korisnika, povećati kvaliteta njihova života, a jačanjem izvaninstitucionalne skrbi poboljšat će se psihofizičko zdravlje.

Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju uklapa se uklapa se u: OP ULJP – Tematski cilj 08, Prioritet 8i – Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koje su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage; TC 09 , Prioritet 9i, 9.i.1. “Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije”,; u Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH za razdoblje od 2018.-2020. : Opći cilj 1., Posebni cilj 1.2. Povećati stopu zaposlenosti starijih osoba (50+). U skladu je i sa Nacionalnim programom reformi 2019. Uključivanjem žena u verificirane programe obrazovanja/osposobljavanja uklapa se u Strategiju Europa 2020 Predvodnička inicijativa: „Program za nove vještine i radna mjesta“ i OP ULJP Tematski cilj 10 – 10iii – Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompentencija. Pružanjem podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (izvaninstitucionalna skrb) olakšava se proces starenja i doprinosi se realizaciji Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014.-2020.

Pokazatelji projekta

1. Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene (20)

20 žena selektirano s HZZ Ispostave Sinj, pružaju usluge korisnicima, zaposlene 12 mjeseci u pružanju usluga krajnjim korisnicima na području općine Otok. Dokazi postignuća: rješenja o prijemu u službu, rješenja o rasporedu, potpisne liste, obrasci JOPPD-a, obračuni isplaćenih plaća, izvodi prometa na računu.

2. Broj krajnjih korisnika uključenih u projektne aktivnosti (120)

Svaka žena vodi brigu o min. 6 korisnika Ukupno uključeno min. 120 korisnika kojima će zaposlene žene pružati pomoć i njegu. Dokazi postignuća: potpisne liste, popis krajnjih korisnika.

3. Broj pripadnica ciljane skupine uključenih u obrazovne aktivnosti (10)

10 žena pripadnica ciljane skupine pohađati će program obrazovanja/osposobljavanja. Dokaz postignuća certifikat o završenoj edukaciji.

 

Elementi projekta

 

1. Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal pripadnica ciljane skupine, tj. teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

2. Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine

Kroz programe obrazovanja/osposobljavanja uvelike će se utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

3. Promidžba i vidljivost

Kroz promotivne aktivnosti (konferencije, radio emisije, radio spotove, plakate, letke, objave na internet stranici projekta) pripadnice ciljanih skupina, krajnji korisnici usluga i javnost će se senzibilizirati o samom projektu, ciljevima, ciljanim skupinama, aktivnostima i očekivanim rezultatima. Sve ove promotivne aktivnosti odraziti će se na rast svijesti među ljudima o potrebama starijih kao i o rastu svijesti poslodavaca o mogućnosti zapošljavanja ranjivih skupina što može doprinijeti prelijevanju projektnih rezultata kao primjera dobre prakse na druga geografska područja.

Projekt su omogućili:

Skip to content